Czasowe wygaszenie umów najmu w galeriach handlowych w związku z zakazami wprowadzonymi w czasie trwania epidemii koronawirusa

Wprowadzone w tzw. Tarczy Antykryzysowej wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu dotyczących oddania do używania „powierzchni handlowej” jest przykładem niechlujstwa legislacyjnego najwyższej próby. Przepis sprawia wrażenie napisanego w ciągu 5 minut „na kolanie” i to bynajmniej nie przez profesjonalnego legislatora. Sprawia on tyle problemów interpretacyjnych, że może być źródłem niezliczonych…

W jaki sposób następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ma kluczowe znaczenie dla upadłego, ponieważ od tego w dużej mierze zależy, w jaki sposób będzie on zaspokajał zgłoszone w postępowaniu wierzytelności. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wchodząca w życie z dniem 24 marca 2020 roku wprowadziła w tym względzie parę niezwykle istotnych zmian. Regulujący powyższe zagadnienie…

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przepisy postępowania upadłościowego wyraźnie wskazują, jaki podmiot może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Aby wniosek był skuteczny musi to być podmiot wskazany w ustawie. Szczegółowe uregulowanie w tym zakresie zawarte w jest w art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Podstawowa zasada, kto może zgłosić wniosek…

Na czym polega umowa agencyjna?

Umowa agencyjna zalicza się do grupy umów oświadczenie usług. Jej stroną jest agent, który świadczy usługi na rzecz zleceniodawcy. Przy czym chodzi o świadczenie usług określonego rodzaju – agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich…

Czy wprowadzenie stanu wyjątkowego w czasie pandemii koronawirusa pozwoli na uzyskanie przez przedsiębiorców odszkodowań za poniesione straty?

W toczącej się obecnie dyskusji na temat zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego czy też stanu klęski żywiołowej pojawia się zagadnienie odszkodowań. Mówi się o tym, że odszkodowania miałyby być wypłacane przedsiębiorcom, którzy ponoszą straty z powodu urzędowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Część polityków podnosi, że odszkodowania te sięgnęłyby wielu miliardów złotych…